Trwa ładowanie...
bDTrVdFh

Notowania

ULMA: strona spółki
27.01.2021, 13:48

ULM Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
25 marca 2021 r. – Raport Roczny i Skonsolidowany Raport Roczny za 2020 rok, 14 maja 2021 r. – Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową, 16 września 2021 r. – Skonsolidowany Raport Półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku, 17 listopada 2021 r. – Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową. Jednocześnie Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. oświadcza, że: - zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 i II kwartał roku obrotowego 2021; - zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2021 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze; - zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2021 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.ulmaconstruction.pl) w zakładce: Dla Inwestorów/Raporty/Okresowe. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Inne komunikaty

bDTrVdFP