Trwa ładowanie...
bEqzeJLV

Notowania

PEPEES: strona spółki
29.01.2021, 8:30

PPS Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: rozporządzenie) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
1. Raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 r. - 17 maja 2021 r. - Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 r. - 16 listopada 2021 r. 2. Raport półroczny: - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. - 21 września 2021 r. 3. Raporty roczne: - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020 - 15 marca 2021 r. Zarząd PEPEES S.A oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia, nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jednostkowe informacje finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu sprawozdań finansowych. Jednocześnie Zarząd PEPEES S.A informuje, że działając zgodnie z § 79 ust. 2 rozporządzenia nie będzie publikował raportów za IV kwartał 2020 roku oraz II kwartał 2021 r.

Inne komunikaty

bEqzeJMD