Trwa ładowanie...
bDTHmIid

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
29.01.2021, 10:21

PRF Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki PragmaGO S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2021 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 26 kwietnia 2021 r. – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 25 maja 2021 r. – rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. – 15 września 2021 r. – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 25 listopada 2021 r. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że: – zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz raportów kwartalnych za II kwartał roku obrotowego 2021, – zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2021 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze, – zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2021 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

Inne komunikaty

bDTHmIiL