Trwa ładowanie...
bDSqBbxN

Notowania

JWCONSTR: strona spółki
29.01.2021, 14:50

JWC Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) („Rozporządzenie”) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) podaje terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021:
Kwartalne : Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku 2021 – w dniu 26 maja 2021 r. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku 2021 – w dniu 24 listopada 2021 r. Półroczne Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2021 – w dniu 26 sierpnia 2021 r. Roczne Jednostkowy raport roczny za rok 2020 – w dniu 24 marca 2021 r. Skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – w dniu 24 marca 2021 r. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne Spółki będą zawierały kwartalne informacje finansowe określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia, sporządzone zgodnie z MSR. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz II kwartał 2021 r. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowany raport półroczny Spółki będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Inne komunikaty

bDSqBbyv