Trwa ładowanie...
bDXTXAaJ

Notowania

DOMDEV: strona spółki
1.02.2021, 16:35

DOM Zakończenie subskrypcji akcji serii AC i serii AD

Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka"), działając na podstawie § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), informuje, iż:
1) W dniu 21 stycznia 2021 r. rozpoczął się termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji serii AC oraz serii AD emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 02/01/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AC oraz serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (raport bieżący nr 4/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.). Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia 100.000 akcji serii AC oraz 80.000 akcji serii AD upływał w dniu 25 stycznia 2021 r. Zapis na przedmiotowe akcje nastąpił w dniu 22 stycznia 2021 r. 2) i 3) Emisja 100.000 akcji serii AC oraz 80.000 akcji serii AD została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 26 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 100.000 akcji serii AC oraz 80.000 akcji serii AD wskazanym adresatom. 4) Stopa redukcji – nie wystąpiła. Emisja przeprowadzona została w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 5) W ramach subskrypcji złożono zapisy na 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AC oraz 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD. 6) W ramach subskrypcji zostało przydzielonych 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AC oraz 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD. 7) Cena emisyjna akcji serii AC wynosiła 35,00 zł za jedną akcję, natomiast cena emisyjna akcji serii AD wynosiła 50,00 zł za jedną akcję. 8) W ramach subskrypcji zawarto umowy z trzema osobami fizycznymi. 9) Akcje serii AC zostały przydzielone 1 osobie fizycznej, akcje serii AD zostały przydzielone 2 osobom fizycznym. 10) Spółka nie zawarła umowy o subemisję akcji serii AC oraz serii AD. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii AC oraz serii AD wyniosła łącznie 7.500.000,00 zł. 12) Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie prospektu, promocję oferty. Spółka poniosła koszty opłat notarialnych w łącznej kwocie netto 1.594,00 zł. Koszty te zostały zaewidencjonowane przez Spółkę jako koszty usług notarialnych. Pobrano podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 889,00 zł. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii AC oraz serii AD objętych subskrypcją wyniósł 0,01 zł. 14) Akcje serii AC oraz serii AD zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Inne komunikaty

bDXTXAbr