Trwa ładowanie...
bDSagphN

Notowania

ULMA: strona spółki
1.02.2021, 17:43

ULM Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 1 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Marka Czupryńskiego na funkcję Członka Zarządu ze skutkiem począwszy od dnia 1 lutego 2021 r.
Pan Marek Czupryński został powołany na okres kadencji kończącej się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021. Pan Marek Czupryński będzie pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego. Dotychczas w strukturach organizacyjnych Emitenta Pan Marek Czupryński pełnił funkcję Dyrektora Logistyki. Pan Marek Czupryński urodził się w 1977 r. W roku 2001 został absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera, a w roku 2007 ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2000-2002 pracował w biurze projektowym BWL-Projekt, następnie podjął pracę jako inżynier budowy, a zdobyte doświadczenie potwierdził uzyskaniem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi. Z końcem roku 2002 Pan Marek Czupryński rozpoczął karierę zawodową w strukturach Emitenta na stanowisku projektanta. Od 2003 roku rozwijał swoje umiejętności w pionie handlowym, aby dwa lata później zostać Menedżerem Filii Warszawa, a następnie w 2008 roku Dyrektorem Regionu Wschód. Od roku 2014 pełni funkcję Dyrektora Logistyki. Wraz z objęciem stanowiska Dyrektora Naczelnego Pan Marek Czupryński odpowiadać będzie za działalność operacyjną na rynku polskim. Pan Marek Czupryński nie prowadzi żadnej innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Inne komunikaty

bDSagpiv