Trwa ładowanie...
bEaePvXF

Notowania

FDGAMES: strona spółki
1.02.2021, 22:14

NGG Publikacja ogłoszenia o ofercie nabycia akcji serii J przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru

Zarząd No Gravity Games S.A. („Emitent” „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 04.01.2021 roku w zakresie publikacji treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Emitenta w tym dniu 31.12.2020 roku, informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jak również w ramach raportu bieżącego ESPI zostaje opublikowane ogłoszenie dotyczące warunków oferty nabycia akcji serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz realizacji prawa poboru.
Jednocześnie zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje wzór formularza zapisu na akcje jak i pełną treść ww. ogłoszenia dotyczącego emisji akcji serii J oraz dokument Informacyjny, który został sporządzony celem dochowania wymagań przewidzianych w art. 37a. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Celem wyjaśnienia procedury subskrypcji, zarząd Emitenta informuje, iż za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 jednostkowe prawo poboru, przy czym 8 jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii J. W przypadku, gdy liczba akcji serii J, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Formularz zapisu, którego wzór został załączony do niniejszego raportu, posiada trzy pozycje w których odnoszące się do liczby akcji, które chciałby objąć inwestor. W pozycji dotyczącej Zapisu na podstawie posiadanych Praw Poboru (pierwszy termin), zgodnie z proporcją praw poboru do akcji nowe emisji, można wpisać i objąć nie więcej niż 1/8 liczby akcji posiadanych w dniu prawa poboru. W pozycji dotyczącej Zapisu dodatkowego (drugi termin) można wpisać dowolną liczbę akcji, nie większą jednak niż liczba wszystkich akcje w tej emisji, tj. 18 775 000 akcji. Ponadto na formularzu znajduje się pozycja pt. "Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii J", która oznacza, że nawet osoby nieposiadające akcji Emitenta w dniu prawa poboru będą mogły zadeklarować chęć objęcia akcji, które nie zostaną przydzielone akcjonariuszom w pierwszym i drugim terminie. Dla pewności wszystkim inwestorom zainteresowanym objęciem akcji w ramach zaproszenia Zarządu zaleca się wysłanie maila z wypełnionym formularzem na adres: contact@nogravitygames.com. Jeżeli posiadacz praw poboru będzie chciał objąć akcje nowej emisji w pierwszym lub drugim terminie, będzie musiał wypełnić formularz w domu maklerskim i zadeklarować liczbę akcji jaką chciałby objąć, a następnie niezwłocznie opłacić wszystkie te akcje robiąc przelew na swój rachunek maklerski. Termin wykonania prawa poboru to 22.02.2021 roku, a więc najpóźniej dzień wcześniej dom maklerski musi zaksięgować wpłatę ceny objęcia akcji. W przypadku sumy zapisów przekraczających dostępną liczbę akcji, zostanie dokonana redukcja proporcjonalnie do deklaracji zawartych we wszystkich złożonych i opłaconych formularzach, a środki z rachunku inwestycyjnego przekazane przez dom maklerski tytułem objęcia akcji do KDPW, zostaną zwrócone na rachunek maklerski akcjonariusza.

Załączniki

Inne komunikaty

bEaePvYn