Trwa ładowanie...
bEqfHvGZ

Notowania

GTS Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania

Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 lutego 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży celulozowo-papierniczej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ubocznych produktów spalania (UPS).
Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oszacowana została na kwotę 447.500,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) netto. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2021 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty

bEqfHvHH