Trwa ładowanie...
bEgALuoR

Notowania

ZUE: strona spółki
3.02.2021, 16:13

ZUE Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 3 lutego 2021 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez Gminę Wrocław – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. (Zamawiający) umowy na zadanie pn. „Konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu w rejonie B.” (Umowa).
Spółka uznaje Umowę za istotną głównie ze względu na dywersyfikację źródeł przychodów w segmencie miejskim poprzez zwiększenie udziału kontraktów dla perspektywicznej branży usług utrzymaniowych. Wartość netto Umowy: ok. 18,5 mln zł. Wartość brutto Umowy: ok. 22,8 mln zł. Powyższe wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia maksymalnego a faktyczne wynagrodzenie zależne będzie od ilości zleceń wystawionych przez Zamawiającego w ramach limitów wynagrodzeń dla poszczególnych latach obowiązywania Umowy. Termin realizacji zadania: od 3 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Okres gwarancji jakościowej udzielonej Zamawiającemu przez Spółkę wynosi maksymalnie 12 miesięcy za wykonane prace i 36 miesięcy na wbudowane nowe części. Okres odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji. Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w Umowie. Spółka zapłaci również Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości netto Umowy w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna wartość naliczonych kar nałożonych na Spółkę nie może przekroczyć 30% wartości netto Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów. Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1599 mln zł.

Inne komunikaty

bEgALupz