Trwa ładowanie...
bDUqqTGt

Notowania

IST Aktualizacja informacji dotyczących porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki

Zarząd Infoscan S.A. („Emitent”, „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki („Porozumienia”) oraz raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie uzgodnienia pomiędzy Spółką a Movie Games Mobile S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile S.A. („MGM”), informuje, że w związku z trwającymi negocjacjami z MGM, których kluczowym elementem jest spłata zobowiązań Spółki m.in. ze środków pochodzących z emisji akcji serii N („Akcje serii N”), Emitent w dniu dzisiejszym rozpoczął negocjacje z obligatariuszami serii B („Obligatariusze”) w przedmiocie zaoferowania im do objęcia Akcji serii N o wartości odpowiadającej wartości zobowiązania z tytułu obligacji serii B, co może wiązać się ze spłatą ww. obligacji w terminie wcześniejszym niż ustalony w Porozumieniach (płatność ostatniej raty przypada na dzień 31 grudnia 2021 r.).
Celem powyższej transakcji jest to aby Obligatariusze serii B stali się akcjonariuszami Spółki, co może przyczynić się do jej rozwoju i dalszego zaangażowania Obligatariuszy w Spółkę. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 stycznia 2021 r. Akcje serii N będą obejmowane w zamian za wkład pieniężny wniesiony w terminie do pięciu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy objęcia akcji.

Inne komunikaty

bDUqqTHb