Trwa ładowanie...
bDTrZloB

Notowania

ARTERIA: strona spółki
4.02.2021, 18:21

ARR Zawiadomienie w sprawie wezwania następczego na sprzedaż akcji Arteria S.A. ogłoszonego w dniu 4 lutego 2021 roku

W związku z raportem bieżącym nr 4/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku, Zarząd Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło dziś zawiadomienie spółki Investcamp Sp. z o.o.
o następującej treści: „Działając w imieniu spółki Investcamp Sp. z o.o. oraz Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewy Czarzastej-Marzec oraz Anny Pielach („Wzywający”) działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25) informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 4 lutego 2021 roku ogłoszone zostało wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Arteria S.A. (“Spółka”). Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zostało ogłoszone w związku z planowanym nabyciem przez Investcamp sp. z o.o., Marcina Marca oraz Ewę Czarzastą – Marzec akcji Spółki uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. 2020 poz. 2114). Jednocześnie informuję, iż w związku z otrzymanymi uwagami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 lutego 2021 roku, wezwanie ogłoszone w dniu 25 stycznia 2021 roku jako wezwanie uprzednie w rozumieniu art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie było wezwaniem w rozumieniu Ustawy, a publiczną ofertą nabycia akcji nieuregulowaną Ustawą. Mając powyższe na uwadze, Wzywający niniejszym odwołują powyższą ofertę na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, oraz jednocześnie będąc zobowiązanymi do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z art. 73 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy, ogłaszają w dniu dzisiejszym wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Arteria S.A.”. Zarząd Arteria S.A. publikuje ponadto treść ogłoszonego dziś wezwania, które stanowiło załącznik do otrzymanego zawiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTrZlpj