Trwa ładowanie...
bDSDrEfF

Notowania

PEKABEX: strona spółki
5.02.2021, 20:09

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) powzięła informację o podpisaniu przez Toto S.p.A. Construzioni Generali, spółkę prawa włoskiego działającą poprzez Toto Societa Per Azioni Construzioni Generali Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Zamawiający”) uprzednio podpisanej przez Spółkę umowy, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: wyprodukowanie i dostarczenie elementów prefabrykowanych dla wykonania drogowych obiektów inżynierskich Wartość umowy: 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin zakończenia dostaw: 12,5 miesiąca Okres gwarancji: 10 lat Okres rękojmi: 60 miesięcy Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 3% wartości umowy netto Limit kar umownych jakie można nałożyć na dostawcę: 10% wartości umowy netto Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDSDrEgn