Trwa ładowanie...
Notowania
PROLOG: strona spółki
8.02.2021, 16:32

PRL Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych

Zarząd XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje o zawarciu w dniu 8 lutego 2021 r. ze spółką XBS GROUP spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (dalej: „Usługodawca”) umowy o świadczenie usług doradczych o charakterze ciągłym (dalej: „Umowa”), w ramach których Usługodawca będzie udzielał Spółce bieżącego doradztwa, w tym niezbędnego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, które może w szczególności obejmować obszary marketingu, promocji, komunikacji, współpracy Spółki z innymi podmiotami oraz rozwijanie działalności Spółki, które to usługi zostały szczegółowe opisane w Umowie (dalej: „Usługi”).
Strony wprost zastrzegły, że, w ramach Usług, Usługodawca nie będzie świadczył na rzecz Spółki żadnych usług zarządczych ani żadnych czynności związanych z zarządzaniem Spółką. Umowa nadto przewiduje przeniesienie przez Usługodawcę na Emitenta praw autorskich do rezultatów prac Usługodawcy. Umowa ma charakter odpłatny i została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wynagrodzenie przysługujące Usługodawcy za Usługi jest wynagrodzeniem ryczałtowym i będzie płatne w okresach miesięcznych. Umówione wynagrodzenie Usługodawcy uwzględnia m. in. koszty podróży, a także koszty podwykonawców związane z wykonaniem Usług. Emitent uznał Umowę za znaczącą z uwagi na okoliczność, że wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy za okres 12 miesięcy wynosi powyżej 500.000 zł, przez co przedstawia dla Emitenta istotną wartość.

Inne komunikaty