Trwa ładowanie...
bDSpOywl

Notowania

MAXCOM: strona spółki
9.02.2021, 14:42

MXC Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) zgodnie z treścią § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., zawierającego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Maxcom S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 29.01.2021 r. w sprawie odmowy wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji w zakresie zmiany Statutu Emitenta.
Jako powód odmowy wpisu sąd rejestrowy wskazał, iż stosownie do art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej również „KSH”) zgłoszenie zmiany statutu spółki akcyjnej nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwał przez walne zgromadzenie. Zmiany Statutu wynikające z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2020 r., zostały zgłoszone przez Spółkę sądowi rejestrowemu w dniu 19 listopada 2020 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta planuje na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjąć uchwałę m.in dokonującą zmiany Statutu w celu dokonania zmian zgodnie z treścią uchwały nr 17 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 23 czerwca 2020 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2020.2080)

Inne komunikaty

bDSpOywT