Trwa ładowanie...
bDSDGqYB

Notowania

TIG Transakcje dotyczące SatRevolution S.A.

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: „TIG”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 lutego 2021 r. TIG zawarł umowy sprzedaży 93.160 akcji SatRevolution S.A. (dalej: „SatRev”) o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, po cenie 31,53 zł za 1 akcję, tj. za łączną cenę 2.937.334,80 zł. Mając na uwadze cenę nabycia, dochód z transakcji przed opodatkowaniem wyniesie 2,5 mln zł.
Łącznie 71.360 z ww. akcji zostało sprzedane na rzecz osób fizycznych (dalej: „OF”), na mocy porozumienia (dalej: „Porozumienie”) zawartego w dniu 9 lutego 2021 r. pomiędzy tymi osobami, SatRev, członkami Zarządu SatRev oraz TIG. Zgodnie z Porozumieniem: 1) TIG udzieli SatRev pożyczki na kwotę 2,25 mln zł, z 3-miesięcznym terminem spłaty (warunki rynkowe); 2) OF udzielą SatRev pożyczek na łączną kwotę 2,25 mln zł, z 3-miesięcznym terminem spłaty (warunki rynkowe); 3) odsetki od ww. pożyczek zostaną rozliczone w formie pieniężnej, natomiast kapitał zostanie skonwertowany na akcje SatRev, które zostaną wyemitowane po cenie emisyjnej 31,53 zł za 1 akcję. Kapitał zakładowy SatRev dzieli się na 2.370.023 akcje o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, przy czym według najlepszej wiedzy Emitenta organy SatRev podjęły uchwały, na podstawie których kapitał zakładowy SatRev ulegnie zwiększeniu do 3.900.881 akcji (ilość ta nie uwzględnia akcji powstałych w ramach konwersji pożyczek, o których mowa w niniejszym raporcie). Po transakcjach, o których mowa w niniejszym raporcie TIG będzie posiadał 143.977 akcji SatRev. Istotnym akcjonariuszem SatRev jest również Kvarko ASI Sp. z o.o., w której TIG posiada 1/3 udziałów.

Inne komunikaty

bDSDGqZj