Trwa ładowanie...
bDSfTufF

Notowania

BOS: strona spółki
10.02.2021, 21:42

BOS Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, iż Pani Marzena Koczut, Członek Rady Nadzorczej, w dniu 10 lutego 2021 r. złożyła oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku z chwilą powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDSfTugn