Trwa ładowanie...
bDToyDsl

Notowania

REGNON: strona spółki
11.02.2021, 20:29

REG Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie datowane na dzień 10 lutego 2020 r. o następującej treści:
UAB "INCH Baltija" z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska, [dalej: Zawiadamiająca], na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. [t.j. Dz. U. 2020, poz. 2080] [dalej: ustawa o ofercie] zawiadamia że: 1. w dniu 10 lutego 2021 r. zmniejszyła swój udział w ogólnej liczbie głosów w Regnon S.A. w likwidacji [Spółka] z 18,59% do 1,53% w wyniku przeniesienia posiadania akcji na mocy umowy cywilnoprawnej z dnia 10 lutego 2021 r., na podstawie której Zawiadamiająca zbyła 814.045 akcji Spółki. 2. przed zbyciem akcji w dniu 10 lutego 2021 r. Zawiadamiająca posiadała 887.250 akcji Spółki [w tym 73.205 akcji imiennych i 814.045 akcji na okaziciela], dających 887.250 głosów [w tym 73.205 z akcji imiennych i 814.045 z akcji na okaziciela], co stanowiło 18,59% udziału w kapitale [w tym 1,53% z akcji imiennych i 17,06% z akcji na okaziciela] oraz 18,59% udziału w głosach na WZA Spółki [w tym 1,53% z akcji imiennych i 17,06% z akcji na okaziciela]. 3. po zbyciu akcji w dniu 10 lutego 2021 r. Zawiadamiająca posiada 73.205 akcji Spółki [w tym 73.205 akcji imiennych i 0 akcji na okaziciela] dających 73.205 głosów [w tym 73.205 z akcji imiennych i 0 z akcji na okaziciela], co stanowi 1,53% udziału w kapitale [w tym 1,53% z akcji imiennych i 0,00% z akcji na okaziciela] oraz 1,53% udziału w głosach na WZA Spółki [w tym 1,53% z akcji imiennych i 0,00% z akcji na okaziciela]. 4. nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki. 5. nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. 6. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji – 0 głosów, brak takich akcji i instrumentów. 7. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych – 0 głosów, brak takich akcji i instrumentów. 8. łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 73.205 głosów i 1,53% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty

bDToyDsT