Trwa ładowanie...
bDSDUxTV

Notowania

PEKABEX: strona spółki
15.02.2021, 16:21

PBX Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku - korekta

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje iż w raporcie bieżącym 6/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. dotyczącym terminów przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, wskazał termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020, natomiast nie wskazał wprost terminu publikacji (jednostkowego) raportu rocznego za rok 2020, który jest publikowany jednocześnie z raportem skonsolidowanym. W związku z powyższym Emitent niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego 6/2021 w ten sposób, że dodaje termin przekazania raportu rocznego za rok 2020 w brzmieniu:
- raport roczny za rok 2020 w dniu 22 kwietnia 2021 r. Tekst jednolity raportu 6/2021, uwzględniający powyższą zmianę, poniżej: Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku: - raport roczny za rok 2020 w dniu 22 kwietnia 2021 r. - skonsolidowany raport roczny za rok 2020 w dniu 22 kwietnia 2021 r. - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku w dniu 20 maja 2021 r. - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku w dniu 09 września 2021 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku w dniu 18 listopada 2021 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, że: 1. Zgodnie z § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz za II kwartał roku obrotowego 2021.

Inne komunikaty

bDSDUxUD