Trwa ładowanie...
bDSDjwMl

Notowania

PEKABEX: strona spółki
15.02.2021, 17:47

PBX Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks („Aneks”) do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 6 marca 2017 r. („Umowa”), na podstawie którego Bank zwiększył przyznany Spółce limit kredytowy wielocelowy do kwoty 90.000.000 zł, o przyznaniu którego Emitent informował w szczególności w raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 6 marca 2017 r., 23/2018 z dnia 10 maja 2018 r. oraz 52/2019 z dnia 28 października 2019 r.
Aneks przewiduje zwiększenie zabezpieczeń wynikających z zawartej Umowy, w szczególności poprzez ustanowienie następujących zabezpieczeń: 1. hipoteka umowna łączna do kwoty 162.783.000,00 zł ustanowiona na przysługujących spółce zależnej Emitenta - Kokoszki Prefabrykacja S.A. („Kokoszki Prefabrykacja”) prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00249865/1 oraz prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste KW nr GD1G/00057913/0, GD1G/00122621/3, GD1G/00266685/0, 2. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, 3. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 162.783.000,00 zł na mieniu ruchomym zlokalizowanym na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, stanowiącym własność Kokoszki Prefabrykacja, które obejmuje środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, a także te środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, zlokalizowane na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, które Kokoszki Prefabrykacja nabędzie po dacie zawarcia umowy zastawniczej, 4. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia mienia ruchomego, o którym mowa w pkt 3, 5. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 162.783.000,00 zł na stanowiącym własność Spółki zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych, co do gatunku tj. zapasach magazynowych, zlokalizowanych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, 6. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w pkt 5, 7. złożenie przez Spółkę nowego weksla własnego in blanco wraz z nową deklaracją wekslową Spółki jako wystawcy weksla oraz nową deklaracją Emitenta jako poręczyciela wekslowego, 8. cichy przelew wierzytelności pieniężnych Spółki, 9. notarialne oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 180.000.000,00 zł, w stosunku do którego Bank będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 6 marca 2035 r. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów. Powód uznania Informacji za istotną: wartość Aneksu przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDSDjwMT