Trwa ładowanie...
bDUqbIPp

Notowania

MABION: strona spółki
18.02.2021, 17:37

MAB Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 lutego 2021 r. doszło do zapisania na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego za 2019 rok. Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunkach papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania akcji w rozumieniu art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Program Motywacyjny został przyjęty uchwałą nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, a emisja akcji serii S nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym po wydaniu ww. akcji serii S, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.373.077,20 zł i dzieli się na 13.730.772 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: - 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, - 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, - 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, - 450.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D, - 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E, - 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F, - 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G, - 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H, - 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I, - 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J, - 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K, - 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L, - 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M, - 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N, - 300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O, - 1.920.772 akcji na okaziciela, zwykłych serii P, - 10.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii S. Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 15.300.772 głosów. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikająca z ww. uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. wynosi obecnie 11.500 zł.

Inne komunikaty

bDUqbIPX