Trwa ładowanie...
bDSEigRh

Notowania

IQP: strona spółki
18.02.2021, 18:59

PUN Emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki

Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 18 lutego 2021 roku, w oparciu o Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki Nr 01/02/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D, Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę Nr 02/02/2021 w sprawie określenia szczegółowej listy osób fizycznych i podmiotów uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć uprawnione osoby fizyczne i podmioty, na podstawie której przyznała łącznie 3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D upływa w dniu 31 marca 2024 roku.
Zgodnie z treścią Uchwały Rady Nadzorczej Nr 02/02/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku warranty subskrypcyjne serii A zostały przyznane członkowi Zarządu Spółki oraz osobom i podmiotom istotnym z punku widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności (dalej jako „Osoby Uprawnione”). W związku z powyższym, w dniu 18 lutego 2021 roku Spółka złożyła Osobom Uprawnionym oferty nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej ilości 3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy). Oferty zostały przyjęte w dniu 18 lutego 2021 roku i w wyniku ich przyjęcia doszło do objęcia łącznie 3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A.

Inne komunikaty

bDSEigRP