Trwa ładowanie...
bDTrsPOt

Notowania

ACTION: strona spółki
22.02.2021, 11:48

ACT Rejestracja przez Sąd wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta.

Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 22.02.2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.695.700 zł. do kwoty 2.003.700 zł., tj. o kwotę 308.000 zł., równą wartości nominalnej 3.080.000 akcji nowej emisji, serii D.
W związku z tym zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.003.700 zł. i dzieli się na: 1) 11.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda; 2) 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda; 3) 547.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda; 4) 3.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 20.037.000. Powyższa zmiana kapitału zakładowego Spółki nastąpiła w wykonaniu - przewidzianej w artykule 2.4. pkt (i) i artykule 3. prawomocnie zatwierdzonego układu w postępowaniu sanacyjnym Emitenta - konwersji wierzytelności na akcje. Podstawą wpisu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców było prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu z dnia 7.08.2020 r., zgodnie z art. 169 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i tym samym rejestracja ta nie wymagała zmiany Statutu Spółki.

Inne komunikaty

bDTrsPPb