Trwa ładowanie...
bDIOdgmt

Notowania

EEX Piąte wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd Eko Export S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta w formie dokumentu, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Bielsku-Białej (43-382), przy ul. Strażackiej 81 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 09:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest ostatnim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy. Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

Inne komunikaty

bDIOdgnb