Trwa ładowanie...
bDINRxhh

Notowania

EEX Powołanie Komitetu Audytu.

Zarząd Eko Export SA, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie: 1.Marek Kwiatek - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny, 2. Janusz Hańderek - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny, 3. Andrzej Hugiel - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.
Spółka Eko Export SA, informuje, iż Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki, c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Inne komunikaty

bDINRxhP