Trwa ładowanie...
bDINKlKd

Notowania

SUL Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 2 marca 2021 r.

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, informuje o odwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 2 marca 2021 r. („Walne Zgromadzenie”), o którego zwołaniu Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 2/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. oraz raporcie bieżącym ESPI nr 9/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
Przyczyną odwołania Walnego Zgromadzenia jest niemożność podjęcia przez to Walne Zgromadzenie uchwał, zgodnie z wymogami Statutu Spółki. Zgodnie z § 14 Statutu Spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Walnym Zgromadzeniu wskazanego w Statucie Spółki akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”). Zarząd Spółki powziął informację, że Akcjonariusz nie będzie obecny, ani nie będzie reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki niezwłocznie zwoła kolejne walne zgromadzenie celem podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad odwołanego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a oraz § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

Inne komunikaty

bDINKlKL