Trwa ładowanie...
bDJohvNh

Notowania

BOS: strona spółki
23.02.2021, 15:33

BOS Pismo BFG w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL)

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23.02.2021 r. otrzymał od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") Pismo informujące o nowym wyznaczonym poziomie MREL, na podstawie danych finansowych Banku wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Docelowy poziom MREL dla Banku na podstawie danych skonsolidowanych wynosi 12,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyka i 4,50% miary ekspozycji całkowitej (w tym z tytułu funduszy własnych i zobowiązań podporządkowanych 12,35% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko oraz 4,48% miary ekspozycji całkowitej). Jednocześnie została wyznaczona liniowa ścieżka dojścia, zgodnie z którą na dzień 01.01.2022 r. oraz 01.01.2023 r. MREL w odniesieniu do łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko wynosi odpowiednio 11,87% i 12,31% (MREL w odniesieniu do miary ekspozycji całkowitej wynosi kolejno 3% i 3,75%). Poziomy śródokresowe Bank powinien spełnić do końca roku kalendarzowego w okresie dojścia do docelowego poziomu MREL. Docelowe poziomy MREL Bank jest zobowiązany spełnić od 01.01.2024 r. BFG poinformował, że w każdym kolejnym roku kalendarzowym Fundusz będzie dokonywał przeglądu planu przymusowej restrukturyzacji i dostosowywał docelowy poziom MREL do zmieniających się wymogów kapitałowych Banku. Bank powinien utrzymywać poziom MREL wyrażony jako odsetek TREA i TE w sposób ciągły, tzn. zgodnie ze zmieniającą się wartością TREA i TE Banku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty

bDJohvNP