Trwa ładowanie...
bEidHWdN

Notowania

PEP: strona spółki
25.02.2021, 16:14

PEP ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 20% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2021 roku, Spółka otrzymała od BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo („Inwestor”) zawiadomienie w trybie: (i) art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), (ii) art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej oraz (iii) art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, które stanowi załącznik do niniejszego raportu, Inwestor w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki, na które złożono zapisy w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 6 listopada 2020 roku oraz zmienionym komunikatami ogłoszonymi w dniach 8 grudnia 2020 r., 17 grudnia 2020 r., 20 stycznia 2021 r. oraz 5 lutego 2021 r. nabył 10 370 213 akcji Spółki, co stanowi 22,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10 370 213 głosów w Spółce, co stanowi 22,82% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie, Inwestor poinformował w zawiadomieniu, że wraz z Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którą łączy Inwestora porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej, strony tego porozumienia posiadają obecnie łącznie 33 837 256 akcji Spółki, co stanowi 74,46% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 33 837 256 głosów w Spółce, co stanowi 74,46% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej

Załączniki

Inne komunikaty

bEidHWev