Trwa ładowanie...
bDTtgYJh

Notowania

SFINKS: strona spółki
25.02.2021, 16:54

SFS Aktualizacja informacji nt. postępowania o zatwierdzenie układu

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020, w którym Sfinks poinformował o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego informuje, że w dniu 25.02.2021 r. do Sfinks wpłynęło z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych („Sąd”) postanowienie z dnia 10.02.2021r., wydane na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086 z późn. zm.), („Ustawa”), o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Emitenta, o których mowa w art. 16 ust. 3 Ustawy. Postanowienie zostało wydane na wniosek jednego z wierzycieli. W ocenie Spółki jego złożenie nastąpiło z pokrzywdzeniem Sfinks oraz ogółu wierzycieli Emitenta i nie zaistniały przesłanki do złożenia wniosku przez wierzyciela oraz do wydania przez Sąd powyższego postanowienia. Emitent informuje, że w związku z powyższym w uzgodnieniu z nadzorcą układu złożył dzisiaj do Sądu wniosek o zmianę ww. postanowienia.
Zgodnie z Ustawą przewidziane w niej skutki wydania postanowienia wystąpiłyby z chwilą opublikowania postanowienia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Do chwili obecnej publikacja ta nie nastąpiła i z przyczyn opisanych powyżej może nie nastąpić. Wydanie postanowienia nie wpływa na kontynuację prac nad wnioskiem o zatwierdzenie układu, który zostanie złożony w terminie przewidzianym przepisami prawa. O przegłosowaniu układu przez Zgromadzenie Wierzycieli Sfinks informował w raporcie bieżącym nr 5/2021.

Inne komunikaty

bDTtgYJP