Trwa ładowanie...
bDTkSZPF

Notowania

SFINKS: strona spółki
26.02.2021, 15:02

SFS Aktualizacja informacji nt. Programu Motywacyjnego Sfinks Polska S.A. - zakończenie Programu

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 dotyczącego m.in. podjęcia w dniu 30 czerwca 2017r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) uchwały nr 22 w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. oraz uchwały nr 23 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki, informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. stwierdził wygaśniecie i zakończenie realizowanego na podstawie ww. uchwał Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. („Program Motywacyjny”).
W ramach Programu Motywacyjnego nie doszło do zaoferowania jego uczestnikom warrantów subskrypcyjnych serii B oraz nie zostały wyemitowane w jego ramach żadne akcje.

Inne komunikaty

bDTkSZQn