Trwa ładowanie...
bEgXprSd

Notowania

BTC Zmiana stanu posiadania

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 2 marca 2021 roku Emitent otrzymał od Pana Andrzeja Klesyk ("Zawiadamiający") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 623) informujące o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEgXprSL