Trwa ładowanie...
bDSqiwUl

Notowania

BOS: strona spółki
3.03.2021, 15:28

BOS Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Wojciecha Hanna na Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Wojciecha Hanna na stanowisko Prezesa Zarządu.
Wobec powyższego 3 marca br. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Wojciecha Hanna na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska na czas trwania wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła bieg w dniu 18 czerwca 2020 roku, tj. w dniu następnym po dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. Sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Wojciech Hann pełnił funkcję Wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska S.A. i kierował pracami Zarządu Banku, o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 36/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. Informacja o wykształceniu, przebiegu pracy zawodowej, niewykonywaniu działalności konkurencyjnej oraz niewpisaniu Pana Wojciecha Hanna do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych została przekazana w raporcie bieżącym nr 36/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDSqiwUT