Trwa ładowanie...
bEsjXtNN

Notowania

SARE: strona spółki
4.03.2021, 14:51

DTR Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących

Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Digitree Group S.A. za 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2020 r. stwierdzono konieczność utworzenia odpisów aktualizujących, mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za 2020 r. W związku z powyższym w dniu 04.03.2021 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję w przedmiocie utworzenia odpisów aktualizujących wartość należności handlowych w spółkach zależnych INIS sp. z o.o. oraz Fast White Cat S.A., co do których istnieje uzasadnione ryzyko nieściągalności, w łącznej wysokości 763 049,34 zł.
W ramach powyżej wskazanej łącznej wysokości odpisów, 274 438,39 zł dotyczy należności spółki INIS sp. z o.o., a 488 610,95 zł należności spółki Fast White Cat S.A Przedmiotowe odpisy obciążą wynik finansowy 2020 roku zarówno Grupy Kapitałowej Emitenta, jak i spółek, w których dokonane są odpisy. Powyższe stanowi jedynie operację o charakterze księgowym i nie ma wpływu na bieżącą działalność operacyjną Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. Zarząd Spółki informuje, że proces badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok nie został jeszcze zakończony, w związku z czym ostateczne wyniki finansowe za 2020 rok zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z opublikowanym przez Spółkę harmonogramem, tj. w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

Inne komunikaty

bEsjXtOv