Trwa ładowanie...
bDTkRFVh

Notowania

GETIN: strona spółki
4.03.2021, 15:06

GTN Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji

Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w związku otrzymaniem wyceny sporządzonej na zlecenie Emitenta Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę zależną od Emitenta ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, co obciąży wynik jednostkowy oraz kapitały własne Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r. kwotą 87 820 tys. zł oraz wynik skonsolidowany i skonsolidowane kapitały własne Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r. kwotą 26 378 tys. zł.
Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku mogą ulec zmianie. Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDTkRFVP