Trwa ładowanie...
bDZoXLDp

Notowania

PRF Zawarcie umowy objęcia akcji

Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu (dalej: “Inwestor”) umowę objęcia akcji serii E („Umowa Objęcia Akcji”). Zawarcie tej umowy nastąpiło w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 03 marca 2021 r. uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki, o treści której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 03 marca 2021 r. („Uchwała Emisyjna”). Zgodnie z postanowieniami Umowy Objęcia Akcji, Inwestor przyjął ofertę Spółki objęcia 1.657.459 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej po cenie wynoszącej 18,10 zł za akcję, a więc łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 30.000.007,90 zł.
Jednocześnie Emitent informuje, iż łączna cena emisyjna została w całości zapłacona przez Inwestora. Podstawa prawna: Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDZoXLDX