Trwa ładowanie...
bDZKxpyt

Notowania

ARTP: strona spółki
12.03.2021, 13:37

TYP Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ArtP Capital S.A. ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o.

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej jako „Emitent”, „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm., zwanej dalej k.s.h.) w związku z art. 402 § 2 k.s.h. oraz art. 4021 k.s.h., zawiadamia akcjonariuszy po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta jako Spółką Przejmującą ze spółką INTERMARUM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, przy ul. Jakuba Kani 14/3, 45-340 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608479, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7543115610, oraz numer statystyczny REGON: 363986221 jako Spółką Przejmowaną (dalej jako „Spółka Przejmowana”).
Połączenie spółek ArtP Capital S.A. jako Spółki Przejmującej oraz spółki INTERMARUM Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), w drodze sukcesji uniwersalnej. W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść zawiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty

bDZKxpzb