Trwa ładowanie...
bDZoTTSJ

Notowania

JWCONSTR: strona spółki
12.03.2021, 16:14

JWC Przedterminowy wykup obligacji serii JWC0522 (ISIN PLJWC0000118)

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") działając zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757), informuje, iż w dniu 12 marca 2021 r. Spółka dokonała przedterminowego wykupu całości, pozostałej do spłaty wartości nominalnej obligacji serii JWC0522 (poprzednio: JWC0520), oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000118, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 maja 2017 r. z terminem zapadalności 12 maja 2022 r. w łącznej liczbie 70.000, o początkowej wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja („Obligacje”).
Spółka dokoła spłaty kwoty 275 zł na każdą Obligację, łączna kwota dokonanego wykupu wyniosła 19.250.000 zł. Wykup został zrealizowany przed terminem na żądanie Spółki zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji wraz z wypłatą odsetek.

Inne komunikaty

bDZoTTTr