Trwa ładowanie...
bEBXPrtx
Notowania

GNB Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Banku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 24 września 2020 r. Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowania zawartego w §2 uchwały nr XXIX/29/05/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 29 maja 2020 r. („ZWZA”) przyjęła tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający zmiany wprowadzone §1 pkt. 2) i 3) uchwały nr XXIX/29/05/2020 ZWZA.
Statut Banku został zmieniony w ten sposób, że w § 4 ust. 3 zmieniono treść pkt. 23) oraz 24) i nadano im następujące brzmienie: • 23) świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczych, • 24) świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunkach. Tekst jednolity Statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty

bEBXPruf