Trwa ładowanie...
bDZpsNWZ

Notowania

JWCONSTR: strona spółki
15.03.2021, 13:20

JWC Przedterminowy wykup obligacji serii JW10522 (ISIN PLJWC0000126)

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") działając zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757), informuje, iż w dniu 15 marca 2021 r. Spółka dokonała przedterminowego wykupu całości, pozostałej do spłaty wartości nominalnej obligacji serii JW10522 (poprzednio: JWC1120), oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000126, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 2 listopada 2017 r. z terminem zapadalności 16 maja 2022 r. w łącznej liczbie 94.000, o początkowej wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja („Obligacje”).
Spółka dokoła spłaty kwoty 250 zł na każdą Obligację, łączna kwota dokonanego wykupu wyniosła 23.500.000 zł. Wykup został zrealizowany przed terminem na żądanie Spółki zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji wraz z wypłatą odsetek.

Inne komunikaty

bDZpsNXH