Trwa ładowanie...
bDYetOmt

Notowania

GETIN: strona spółki
17.03.2021, 17:43

GTN Informacja na temat wyników finansowych segmentu Ukraina

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent), w związku z planowaną publikacją wyników finansowych przez Idea Bank S.A. z siedzibą we Lwowie, Ukraina (dalej: Idea Bank Ukraina) za rok 2020, podaje do publicznej wiadomości następujące dane finansowe segmentu Ukraina, tj. Idea Bank Ukraina i New Finance Service sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, Ukraina (NFS) za rok 2020 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Idea Bank Ukraina oraz NFS są spółkami zależnymi od Emitenta - Emitent posiada 100% kapitału statutowego w Idea Bank Ukraina i 100% udziału NFS.
Wybrane dane finansowe segmentu Ukraina za rok 2020: - wynik z tytułu odsetek: 1 412 855 tys. UAH (203 298 tys. PLN); - wynik z tytułu prowizji i opłat: 340 972 tys. UAH (49 063 tys. PLN); - zysk netto: 396 270 tys. UAH (57 020 tys. PLN); - należności od klientów: 3 814 042 tys. UAH (505 742 tys. PLN); - suma bilansowa: 5 149 480 tys. UAH (682 821 tys. PLN). Idea Bank Ukraina w drodze decyzji jedynego akcjonariusza podjętej w dniu 17 marca 2021 r. postanowił o wypłacie na rzecz Emitenta dywidendy z zysku wypracowanego w 2020 r. w wysokości: 150 000 000,00 UAH (równowartość 20 925 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 17 marca 2021 r.). NFS w drodze decyzji Idea Bank Ukraina działającego w imieniu jedynego udziałowcy NFS podjętej w dniu 17 marca 2021 r. postanowił o wypłacie na rzecz Emitenta dywidendy z zysku wypracowanego w 2020 r. w wysokości: 153 466 402,36 UAH (równowartość 21 408 563,13 PLN według średniego kursu NBP z dnia 17 marca 2021 r.). Powyższa informacja zostaje przekazana przez Emitenta, mając na uwadze zapewnienie równego dostępu do informacji o Emitencie przez wszystkich inwestorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku mogą ulec zmianie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDYetOnb