Trwa ładowanie...
bEiSbwrp

Notowania

TIM: strona spółki
22.03.2021, 8:35

TIM Rekmendacja Zarządu TIM S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok.

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, ż w dniu 22 marca 2021 roku Zarząd TIM S.A. podjął uchwałę na mocy której postanowił we wniosku do Rady Nadzorczej TIM S.A. i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. dotyczącym podziału zysku wypracowanego przez TIM S.A. w 2020 roku uwzględnić wypłatę dywidendy w wysokości 48.838.240 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych) brutto, co daje kwotę w wysokości 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest: 1,20 zł ( słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 akcję została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku jako zaliczka na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, natomiast kwotę w wysokości 22.199.200 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) brutto, to jest 1,00 zł ( słownie: jeden złoty) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję Zarząd TIM S.A. postanowił rekomendować do wypłaty w 2021 roku.
Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A.. Informację o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok Zarząd TIM S.A. przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 20.11.2020 r.

Inne komunikaty

bEiSbwrX