Trwa ładowanie...
bEgoyrsR

Notowania

TIM: strona spółki
22.03.2021, 8:50

TIM Polityka dywidendowa TIM S.A. na lata 2021-2023.

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, ż w dniu 22 marca 2021 roku Zarząd TIM S.A. podjął uchwałę na mocy której przyjął Politykę dywidendową TIM S.A. na lata 2021 – 2023 w treści zamieszczonej poniżej.
Założenia polityki dywidendowej TIM S.A. na lata 2021-2023: Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu TIM S.A. przez Zarząd, będą uwzględniane m.in. następujące czynniki: 1) ocena biznesowa, perspektywy rozwoju i związane z tym potrzeby inwestycyjne GK TIM, 2) sytuacja płynnościowa, koszt finasowania dłużnego, możliwość jego pozyskania na istniejące i przyszłe zobowiązania oraz konieczność utrzymania zadłużenia GK TIM na bezpiecznym poziomie (wskaźnik dług netto do EBITDA < 2). 3) analiza aktualnej i prognozowanej sytuacji rynkowej. Zarząd TIM S.A., rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2021-2023, będzie dążył do przedkładania Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku netto oraz funduszu dywidendowego, obliczonej z uwzględnieniem następujących zasad: 1) w przypadku wypracowania jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym co najmniej na poziomie 15 mln zł Zarząd zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 22.199.200 zł brutto (1 zł brutto na 1 akcję), powiększonej o 50% ewentualnej nadwyżki jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym ponad kwotę 22.199.200 zł, 2) w przypadku wypracowania jednostkowego zysku netto w danym roku obrotowym w wysokości do 15 mln zł Zarząd zaproponuje wysokość dywidendy na podstawie oceny sytuacji opartej na analizie czynników wymienionych powyżej. Polityka dywidendowa w zakresie wypłaty dywidendy będzie podlegała okresowym przeglądom Zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie wysokości dywidendy oraz szczegółowych warunków wypłaty zostanie każdorazowo podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty

bEgoyrtz