Trwa ładowanie...
bDXQYzXF

Notowania

GTC: strona spółki
23.03.2021, 10:08

GTC Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie niewypłacenia dywidendy za 2020 rok

Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje niewypłacanie dywidendy, kierując się rekomendacją Zarządu, sprawie odstąpienia od opublikowanej polityki w zakresie dywidendy (polityka w zakresie dywidendy z 20 marca 2017 r.) i nie wypłacenia dywidendy.
Rekomendacja Zarządu została wydana na podstawie istniejącej niepewności co do skutków wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19) i intencji Zarządu Spółki co do dalszego jej wzrostu poprzez zakupy i rozwój nowych projektów inwestycyjnych. Powyższa rekomendacja została wydawana pomimo dobrych wyników operacyjnych (mierzonych przy pomocy zysku FFO) osiągniętych przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. oraz dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej. Zarząd jest zdania, że w interesie Spółki i jej akcjonariuszy leży zatrzymanie środków w Spółce, co pozwoli Spółce utrzymać silną pozycję kapitałową i gotówkową, która może zostać wykorzystana w celu zapobiegania potencjalnym dalszym skutkom pandemii Covid-19, jak również pozwoli Spółce na dalszy jej wzrost poprzez zakupy i rozwój nowych projektów inwestycyjnych. Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostanie podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) i uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne

Inne komunikaty

bDXQYzYn