Trwa ładowanie...
bEgoyPqZ

Notowania

ACP Przyjęcie nowej treści Polityki dywidendowej Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. podjął Uchwałę w sprawie uchylenia dotychczasowej Polityki dywidendowej i przyjęcia nowej Polityki dywidendowej w następującym brzmieniu:
„Polityka dywidendowa Asseco Poland S.A. Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) deklaruje, że zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości powyżej 50% zysku netto Spółki. Przy rekomendacji podziału zysku netto Asseco Poland S.A., Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację finansową i płynnościową oraz plany inwestycyjne Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, jak również istniejące i przyszłe zobowiązania. Polityka ma zastosowanie począwszy od wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Spółki, w tym decyzję co do wypłaty i wysokości dywidendy każdorazowo podejmie Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A.” Podstawa prawna: Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Inne komunikaty

bEgoyPrH