Trwa ładowanie...
bEiUVINx

Notowania

AQUABB: strona spółki
26.03.2021, 14:29

AQU Stanowisko Zarządu AQUA S.A. w sprawie pisma otrzymanego od Veolia Voda (Sofia) B.V.

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w odniesieniu do pisma podpisanego za Veolia Voda (Sofia) B.V. („Veolia Voda”) oraz przedłożonych wraz z nim dokumentów (łącznie „Pismo”), o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 15 marca 2021 r., niniejszym informuje, że po dokonaniu wnikliwej analizy Pisma oraz przeprowadzeniu konsultacji z doradcami prawnymi Spółki, Zarząd Spółki ustalił obiektywny brak możliwości wykonania zarówno wezwania, jak i żądania ewentualnego, objętych treścią Pisma.
Powyższe stanowi w szczególności konsekwencję ustalenia, iż Veolia Voda nie przysługuje uprawnienie do samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki. Wszelkie więc oświadczenia formułowane przez Veolia Voda z powołaniem się na przywołane przepisy prawa lub regulacje wewnętrzne Spółki w żadnej mierze nie prowadzą do zwołania jakiegokolwiek Walnego Zgromadzenia Spółki. Pismo obarczone jest również wadami formalnymi uniemożliwiającymi Zarządowi Spółki uznanie go za skutecznie złożone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W konsekwencji, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym podjął decyzję o pozostawieniu Pisma bez dalszego biegu. W celu uniknięcia wątpliwości, Zarząd Spółki wyjaśnia, że na chwilę publikacji niniejszego raportu bieżącego nie zostało zwołane żadne Walne Zgromadzenie Spółki, którego obrady miałyby się odbyć w kwietniu br.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-06-23
AQU Zamiana nieruchomości pomiędzy „AQUA” S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.
22,00
+4,55
2021-06-22
AQU Wniesienie przez Spółkę odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
23,00
-4,35
2021-06-17
AQU Powołanie Członków Zarządu „AQUA” S.A.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-14
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, którzy stawili się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-14
AQU Informacja o niepodjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-11
AQU Utrzymanie w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o oddaleniu wniosku Veolia Voda (Sofia) B.V. o udzielenie zabezpieczenia.
25,00
-2,40
2021-06-07
AQU Odmowa zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
25,80
0,00
2021-05-28
AQU Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na żądanie akcjonariusza.
24,40
0,00
bEiUVIOf