Trwa ładowanie...
bDZpoOmZ

Notowania

JWCONSTR: strona spółki
26.03.2021, 16:32

JWC Utworzenie rezerw w wyniku przeprowadzenia analizy przesłanek na utratę wartości aktywów.

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje, iż w związku z wykonanymi testami na utratę wartości aktywów wykonanych na podstawie przesłanek na utratę ich wartości, przeprowadzanymi w ramach przygotowania sprawozdań Spółki za rok 2020, podjął w dniu dzisiejszym decyzję o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych, w łącznej kwocie około 12,7 mln zł z tytułu:
1) utraty wartości podmiotów zależnych w wysokości około 0,3 mln zł, 2) z tytułu udzielonych pożyczek oraz nabytych weksli na łączną kwotę 12,4 mln zł. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. Szacowany wpływ opisanych wyżej odpisów na skonsolidowany wynik netto będzie wynosił okolo minus 2,3 mln zł a na jednostkowy wynik netto około minus 10,3 mln zł. Szczegółowe i ostateczne dane zostaną zaprezentowane w opublikowanym skonsolidowanym raporcie rocznym i raporcie jednostkowym za 2020 rok.

Inne komunikaty

bDZpoOnH