Trwa ładowanie...
bDZSwJyt

Notowania

CWA: strona spółki
26.03.2021, 22:33

H4F Sprzedaż marki CWA

Zarząd Hub4Fintech SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: H4F) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z podmiotem prawa handlowego niepowiązanym z H4F (dalej: Kupujący) umowę (dalej: Umowa), na podstawie które sprzedał markę CWA (dalej: CWA). Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do CWA. Na podstawie Umowy, H4F, przenosi na nabywcę (dalej: Kupujący) całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania wszelkimi dostarczonymi utworami, w szczególności domeną cwa.pl oraz projektami graficznymi, składającymi się na markę „CWA” w kraju i za granicą. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą zapłaty wynagrodzenia, które Strony ustaliły na kwotę 225.000,00 zł netto. Wynagrodzenie netto powiększone o obowiązujący podatek VAT, płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy H4F w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy.
W przypadku zaistnienia Kupującego potrzeby nabycia praw do CWA na innych polach eksploatacji, Kupujący zgłosi taką potrzebę H4F i Strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Zarząd wskazuje, iż sprzedaż CWA związana jest ze zmianą firmy H4F na Hub4Fintech oraz wyróżniającej H4F nowej sfery wizualnej. O rozpoczęciu negocjacji w sprawie sprzedaży CWA, H4F informowała w trybie raportu ESPI nr 1/2021 z dn. 11 stycznia 2021 r.

Inne komunikaty

bDZSwJzb