Trwa ładowanie...
bDZpfuYB

Notowania

BPC: strona spółki
30.03.2021, 15:14

BPC Change in the presentation of the digital currency MCAN COIN belonging to BLACK PEARL S.A. in the accounting books, consisting in the exclusion of all units of this currency from tangible, intangible and legal assets due to the lack of clear legal regulations regarding its balancing. Zmiana sposobu prezentacji w księgach rachunkowych waluty cyfrowej MCAN COIN należącej do BLACK PEARL S.A, polegająca na wyłączeniu z aktywów materialnych, niematerialnych i prawnych wszystkich jednostek

Zarząd Emitenta podjął decyzje o wyksięgowaniu z aktywów bilansu wszelkich zdarzeń ekonomicznych waluty cyfrowej, prezentacja waluty cyfrowej odbywa się na kontach pozabilansowych ksiąg rachunkowych. Celem takiego działania jest uzyskanie przejrzystości efektów ekonomicznych związanych z obrotem oraz użytkowym wykorzystaniem waluty cyfrowej MCAN COIN.
W ciągu roku 2020 oraz w pierwszym kwartale roku 2021 Spółka dokonała szeregu czynności z użyciem waluty MCAN COIN. Nabyła udziały i akcje innych podmiotów gospodarczych. Zbyła znaczne ilości waluty MCAN COIN odpłatnie i nieodpłatnie. Udzielała pożyczek i dokonywała potrąceń w strefie całkowicie wirtualnej co może mylnie nadawać obraz transakcji związanych z walutami fiducjarnymi. Aby nie dopuścić do sprzecznej interpretacji zdarzeń nie mających realnego związku z obrotem walutami państwowymi banków centralnych, w sposób zakłócający transparentność zdarzeń bilansowych - Emitent postanowił oddzielić i całkowicie rozgraniczyć zdarzenia podatkowe od wirtualnych zdarzeń ekonomicznych, które rodzą skutki podatkowe dopiero przy przejściu na realne transakcje - rzeczywiste i rynkowe, podlegające wycenie według obowiązujących zasad rachunkowości. Aby nieprecyzyjne przepisy prawne i podatkowe - bądź brak regulacji, nie rodziły ryzyka podatkowego dla Emitenta postanowiono prezentować posiadane zasoby waluty cyfrowej MCAN COIN pozabilansowo i pokazywać je w ten sposób do momentu ich efektywnego wykorzystania przy nabywaniu usług, rzeczy oraz uzyskiwaniu innych realnych korzyści niematerialnych i prawnych. Powyższe zdarzenie znajdzie swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniach okresowych , które ujawnią walutę MCAN COIN jako środki pozabilansowe, co da możliwość ich pozabilansowej wyceny. The Issuer's Management Board decided to derecognise all economic events of the digital currency from the balance sheet assets, the presentation of the digital currency takes place on off-balance sheet accounts. The purpose of such action is to obtain transparency of the economic effects related to the trading and functional use of the MCAN COIN digital currency. During 2020 and in the first quarter of 2021, the Company performed a number of activities using the MCAN COIN currency. It purchased shares and stocks of other business entities. It sold significant amounts of MCAN COIN against payment and free of charge. She granted loans and made deductions in a completely virtual zone, which may mislead the image of transactions related to fiat currencies. In order to avoid a contradictory interpretation of events not having a real relationship with the trading of central banks' sovereign currencies, in a way that disrupts the transparency of balance sheet events - the Issuer decided to separate and completely separate tax events from virtual economic events that generate tax effects only when switching to real transactions - real ones and market, subject to valuation in accordance with the applicable accounting principles. Because of imprecise legal and tax regulations - or the lack of regulations - to not create a tax risk for the Issuer, it was decided to present the MCAN COIN digital currency resources off-balance sheet and show them this way until they are effectively used when purchasing services, goods and obtaining other real intangible and legal benefits. . The above event will be reflected in the periodic reports, which will disclose MCAN COIN as off-balance sheet funds, which will enable their off-balance sheet valuation.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-04-15
BPC The Issuer's Management Board announces the commencement of quotation of the MCAN COIN digital currency on the Digital Currency Exchange "DIGIFINEX" in April this year, which, according to the ranking of the "COINPAPRIKA.COM" portal, is in the TOP 10 world exchanges. Zarząd Emitenta informuje o rozpoczęciu w kwietniu b.r. notowań waluty cyfrowej MCAN COIN na Giełdzie Walut Cyfrowych „DIGIFINEX” która, według rankingu portalu „COINPAPRIKA.COM”, znajduje się w TOP 10 światowyc
88,80
-3,83
2021-04-14
BPC DECENTRALIZING MCAN COIN. Management Board of Black Pearl S.A. received information from MEDICAN Ltd. about the total sale by this entity of the issued MCAN COIN tokens - in the amount of 5,000,000,000 (five billion). The resources of the MCAN COIN digital currency have been completely decentralized as a result of many trading operations. MCAN COIN has become a NON-CENTRAL CURRENCY as of the date of this announcement. ZDECENTRALIZOWANIE WALUTY MCAN COIN. Zarząd Black Pearl S.A. powziął
88,00
0,00
2021-04-08
BPC Black Pearl S.A. granted a loan for the construction of factory – in the amount of EUR 0,5 million, to the company "Medicancoin Greece Ltd" - in which it holds a 25% of stake. The aim is to finance the acquisition of a building permit for a Marijuana Pharmaceutical Products Factory. Black Pearl S.A. udzieliła pożyczki na budowę Fabryki - w wysokości 0,5 miliona Euro, spółce "Medicancoin Greece Ltd" - w której posiada 25% udziałów. Celem jest sfinansowanie pozyskania pozwolenia na
88,60
+0,23
2021-03-30
BPC Change in the presentation of the digital currency MCAN COIN belonging to BLACK PEARL S.A. in the accounting books, consisting in the exclusion of all units of this currency from tangible, intangible and legal assets due to the lack of clear legal regulations regarding its balancing. Zmiana sposobu prezentacji w księgach rachunkowych waluty cyfrowej MCAN COIN należącej do BLACK PEARL S.A, polegająca na wyłączeniu z aktywów materialnych, niematerialnych i prawnych wszystkich jednostek
89,00
0,00
2021-03-25
BPC Nabycie Spółki celowej „Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.” realizującej projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW, z jednoczesnym uruchomieniem programu MCAN Benefit dla małych i średnich inwestorów. Acquisition of the special purpose vehicle "Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. " implementing the project of building a 1MW solar power plant, with the simultaneous launch of the MCAN Benefit program for small and medium-sized investors.
89,00
-7,87
2021-03-18
BPC Giełda COINSBIT rozpoczęła notowania oraz wymianę bezpośrednią waluty cyfrowej MCAN. Giełda Walut Cyfrowych „COINSBIT” jest w czołówce platform rynku kryptowalut. To krok niezbędny w kierunku nadania płynności posiadanych przez BLACK PEAR S.A środków.
91,00
-1,65
2021-03-12
BPC Zarząd Black Pearl S.A. informuje o umożliwieniu po raz pierwszy w historii wymiany bezpośredniej EURO na walutę cyfrową MCAN coin poprzez rozpoczęcie notowań na Giełdzie Walut Cyfrowych „COINSBIT”. Debiut - 17.03.2021 roku. Jest to krok niezbędny aby umożliwić wymianę MCAN coin w automatach transakcyjnych ATM.
93,00
+2,15
2021-03-12
BPC Zarząd Emitenta przekazuje informuję o podpisaniu umowy w zakresie realizacji wspólnych inwestycji w oparciu o program MCAN BENEFIT- pomiędzy Black Pearl S.A. a 01Cyberaton Proenergy S.A.
93,00
-1,61
2021-03-08
BPC W nawiązaniu do komunikatu nr 48/2020 z dnia 18.12.2020r. Zarząd Emitenta przekazuje informacje o rozpoczęciu notowań waluty cyfrowej MCAN coin na Chińskiej Giełdzie Walut Cyfrowych „QB.COM”.
98,00
+2,04
2021-02-24
BPC „MARKET.MEDICANCOIN.COM” – uruchomienie PLATFORMY umożliwiającej nabywanie pojazdów, nieruchomości oraz innych przedmiotów przy pełnej płatności ceny w MCAN, w systemie rabatowym MCAN BENEFIT.
102,00
-0,98
bDZpfuZj