Trwa ładowanie...
bDXHBlPF

Notowania

OPENFIN: strona spółki
31.03.2021, 15:03

OPF OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92,
00-807 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. na dzień 28 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 92. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje również tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bDXHBlQn