Trwa ładowanie...
bDZSaLit

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
31.03.2021, 19:34

IST Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Emitenta w ramach emisji akcji serii N

Zarząd Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect, informuje, że w dniu 31 marca 2021 r., podjął uchwałę w sprawie dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.
W związku z dokonanym dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego Spółki, po rejestracji przez sąd rejestrowy zmian kapitału zakładowego Spółki, wyniesie on 1.075.005,04 zł (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć złotych cztery grosze) i będzie dzielił się na 10.750.054 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z czego: a. 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000, b. 153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650, c. 260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do numeru 260.400, d. 439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600, e. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do numeru 160.000, f. 1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000, g. 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do numeru 260.000, h. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 000.001 do numeru 130.000 i. 435.628 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do numeru 435.628. j. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do numeru 1.500.000.

Inne komunikaty

bDZSaLjb