Trwa ładowanie...
bETgNylN
Notowania

EUR Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Eurocash S.A. rozważa opcje strategiczne rozwoju Grupy

Zarząd Eurocash S.A. („Eurocash”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), przekazuje opóźnioną informację poufną o tym, że w dniu 28 stycznia 2021 r. Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych rozwoju Grupy Eurocash i w tym celu w dniu 29 stycznia 2021 r. podpisał umowę z doradcą strategicznym oraz następnie zaangażował do procesu / zawarł umowy z doradcami finansowymi i komercyjnymi, którzy pomogą Spółce w identyfikacji i potencjalnym wyborze optymalnych opcji strategicznych. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest rozwój Grupy prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki.
W ramach przeglądu, Spółka zamierza przeanalizować scenariusze obejmujące m. in. ewentualne pozyskanie nowych inwestorów dla Spółki lub wybranych segmentów jej biznesu; analizowane będą również potencjalne opcje związane z reorganizacją grupy w celu dalszego uporządkowania struktury grupy. Powyższa lista opcji nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie pojawią się w wyniku realizacji przeglądu, nie wyłączając zbycia aktywów. Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu publikacji w dniu 29 stycznia 2021 r., gdyż upublicznienie informacji o rozpoczęciu procesu przeglądu szeregu możliwych opcji strategicznych mogłoby źle wpłynąć na proces analizy poszczególnych opcji i wybór najwłaściwszej z punktu widzenia Spółki. Nie ma też pewności czy potencjalnie rozważane opcje strategicznego rozwoju w rzeczywistości nie wpłynęłyby negatywnie na rozwój i wizerunek Spółki. Konsekwentnie informacja o rozpoczęciu procesu bez wstępnej analizy opcji mogłaby wywołać spekulacje wśród interesariuszy Spółki i negatywnie wpłynąć na toczące się wówczas projekty. Spółka wskazuje, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonała wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji. Powodem ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest otrzymanie przez Spółkę wyników prac/analiz prowadzonych na rzecz Spółki przez doradców finansowych i komercyjnych, w których potwierdzona została zasadność dokonania restrukturyzacji Grupy Eurocash wraz ze wstępną analizą możliwych rozwiązań strategicznych oraz wykazany został potencjalny korzystny wpływ analizowanych opcji na sytuację gospodarczą Spółki i wzrost jej wartości. Przedstawione przez doradców wnioski z analiz są spójne ze strategią realizowaną przez Grupę Eurocash. Po analizie powyższych wyników prac/analiz, w dniu 2 kwietnia 2021 r. Zarząd podjął uchwałę o kontynuacji przeglądu potencjalnych opcji strategicznych rozwoju Grupy Eurocash Informacja o realizowanym procesie przeglądu potencjalnych opcji strategicznych rozwoju Grupy Eurocash oraz otrzymaniu raportów doradców została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, ze względu na jej potencjalnie istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

Inne komunikaty

bETgNymv